logo Naše Poděbrady

stan
 

 

„NAŠE SRDCE PATŘÍ PODĚBRADŮM. A CO VAŠE?”

Město na pozitivních a stabilních základech
v roce 2014 - 2018

Některé věci jsou pro spokojený život opravdu důležité.
Kromě zdraví a zdravého prostředí kolem nás k nim patří slušnost, pozitivní přístup a prosperita.

Chceme, aby vzhled našeho města a kvalita života v Poděbradech odpovídala jeho poloze a povaze prestižní adresy poblíž Prahy. Klademe důraz na moderní a ekologický přístup řízení města, se zaměřením na kvalitu a ne kvantitu.

Uděláme vše pro tuto změnu k lepšímu. Chceme být zdrojem těchto změn.
To je náš slib a hlavní cíl pro lázeňské město Poděbrady.

 

 

NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

Naše priority na období 2014 - 2018

1. Zasadíme se o regulaci hazardu (výherních automatů a videoloterijních terminálů) s výhledem na prosazení nulové tolerance.

2. Senioři nad 65 let a děti do dvou let budou osvobozeni od poplatků za odvoz a likvidaci komunálních odpadů.

3. Dopravní situace ve městě bude optimalizována v rámci nového dopravního řešení a námi navržených zlepšení stávajícího parkovacího systému.

4. Podpoříme realizaci nových projektů, které zvýší prosperitu našeho města.

5. Společenský sál pro pořádání kulturních, společenských a odborně zaměřených programů vybudujeme podle dostupnosti dotačních zdrojů.

6. Budeme usilovat o kvalitu ve školstvís podporou vzniku alternativních mateřských a základních škol. Umožníme vytvořit podmínky pro vzdělávání všech dětí. Rodič, partner školy

7. Zjednodušíme a zpřehledníme bytovou situaci ve městě. Snížíme byrokracii a zamezíme případné korupci při přidělování jednotlivých bytů.

8. Základní městskou infrastrukturu a mobiliář dobudujeme tam, kde citelně schází (oprava chodníků, funkční a estetické osvětlení, lavičky, odpadkové koše).

9. Statut lázeňského města Poděbrady bude postupně naplňován podle aktualizovaného obsahu (zdravé životní prostředí bez exhalací, hlukové zátěže, s kultivací zeleně a obnovou lázeňských tradic).

10. Plavecký bazén pro veřejnost jako náš střednědobý investiční záměr navrhneme formou studie a projektové dokumentace k žádosti o vhodný dotační titul. Neslibujeme, ale uděláme pro to vše.

 

 

Regulace hazardu

Nulová tolerance herních automatů v našem městě.
Budeme prosazovat definitivní zrušení všech herních automatů a videoloterijních terminálů ve městě.
Nebudeme tolerovat příjem peněz do rozpočtu města získaných z neštěstí druhých.
Odmítáme dostupnost hazardu pro děti a mládež.
Koruna získaná z automatu se vrací jako dluh ve dvou až třech korunách nutných na investice do bezpečnosti města a na nápravu rodinných škod formou mimořádných sociálních příspěvků. Nevyčíslitelné jsou rozvraty rodin a závislost. Zvýšíme propagaci odstranění škodlivých jevů u mládeže.

 

Podpora rodin a seniorů

Nikdy nebude ani stát, ani město, ve kterém žijeme, schopno rodinu plně nahradit. Proto jsme přesvědčeni, že je nutné dát veškerou možnou podporu mezigenerační solidaritě.

Prvním, symbolickým krokem v této pomoci bude osvobození od poplatku za svoz komunálního odpadu pro seniory od 65 let a děti do dvou let.
Zároveň s tím chceme hledat možnost rozšíření a zajištění péče o seniory, či zdravotně postižené členy rodiny, v jejich přirozeném domácím prostředí.
Budeme podporovat co nejširší nabídku odlehčovací a ambulantní péče.
Zajistíme částečně dotovanou osobní dopravu pro seniory, pro jejich snadnější dostupnost lékařské pomoci.
Členové rodiny, kteří doma pečují o seniory s vyšším stupněm závislosti na jejich péči si zaslouží naši úctu, pozornost a především pomoc.

 

Doprava

Budeme hledat varianty ekonomických a tudíž realizovatelných řešení odvedení tranzitní dopravy z města.
Budeme řešit bezpečnost v okrajových částech města (např. umístění zpomalovacího semaforu v ulici Kovanická v Přední Lhotě).
Budeme usilovat o koncepční dořešení cyklostezek a zajištění větší bezpečnosti cyklistů i chodců.
Zefektivníme parkování v modrých zónách, zavedeme jasná pravidla parkování, systém přizpůsobíme zkušenostem z dosavadního užívání.
Zlepšíme parkování na Žižkově.
Budeme usilovat o parkoviště u jezera, vyvoláme jednání s majitelem pozemku o ceně nebo směně.

 

Školy a školky

Podpoříme kvalitní vzdělání.
Budeme podporovat alternativní školy a školky.
Zajistíme rovné příležitosti ke vzdělávání pro všechny děti.
Budeme zapojovat žáky druhého stupně a studenty středních škol do dění na radnici, umožníme zřízení městského žákovského zastupitelstva a navážeme tak na dosavadní práci ve školních žákovských parlamentech.
Budeme usilovat o další výstavbu atraktivních dětských hřišť a o stávající hřiště budeme lépe pečovat.
Budeme úzce spolupracovat s městskou policií při zajištění bezpečnosti dětí ve městě. Zajistíme možnost parkování před ZŠ TGM o třídních schůzkách.

 

Bytová otázka v Poděbradech

Zjednodušíme a zpřehledníme bytovou situaci ve městě. Snížíme byrokracii a zamezíme případné korupci při přidělování jednotlivých bytů.
Aktualizujeme a zpřehledníme seznam volných bytů přístupný všem (úřední deska + web).
Snížíme administraci při podávání žádostí o byt novými uchazeči.
Zlepšíme spolupráci s Městskou realitní a.s.
Vytvoříme nezávislou bytovou komisi, jejíž členy nebudou zaměstnanci ani ředitel Městské realitní a.s.
Zrušíme ponižující místní šetření u žadatelů o byt (komise navštěvuje jednotlivé žadatele a zjišťuje situaci pří místním šetření "potřebnost nového bytu", což vytváří silně korupční prostředí)
Zlepšíme situaci zanedbaného bytového fondu města. Fond je dlouhodobě neudržován z důvodů nesystémového nakládání s vybraným nájmem. Do údržby jednotlivých bytů se investuje neprůhledně, pokud se vůbec opravují.

 

Radnice, služby občanům

Úřad považujeme za službu občanům za jejich peníze.
Budeme trvat na slušném a korektním chování úředníků vůči občanům.
Podporujeme realizaci nových projektů, které zvýší prosperitu našeho města.
Na webu města budeme úplně, včas a srozumitelně zveřejňovat informace o chystaných projektech a akcích. Zlepšíme informovanost o veškerém dění ve městě pomocí mobilní aplikace určené pro obyvatele i turisty.
Zavedeme rozklikávací rozpočet města.
K financování projektů využijeme veškeré možné zdroje, dotace krajské, státní a dotace z EU.
Budeme garantovat Poděbrady bez korupce, a to ve všech oblastech veřejné správy.
Prosadíme větší transparentnost fungování městského úřadu a jeho hospodaření.
Budeme zveřejňovat všechny smlouvy s dodavateli na webových stránkách města, maximální otevřenost, žádné utajování.
Výběrová řízení budeme provádět transparentně, využívat moderní metody, např. elektronické
aukce.
Zajistíme kvalifikovaný a pečlivý stavební dozor u všech stavebních prací prováděných pro město, aby nedocházelo k následným dodatkům ke smlouvám.

 

Kultura

Podpoříme stávající i nové občanské aktivity zaměřené na činnost s dětmi a seniory, aktivity kulturní, sportovní, ekologické apod.
Zlepšíme propagaci a s větším předstihem informovanost o kulturním dění.
Navrátíme výuku tanečních kurzů do Poděbrad.
Společenský sál pro pořádání kulturních, společenských a odborně zaměřených programů bude vybudován podle dostupnosti dotačních zdrojů.
Podpoříme tradiční akce - kvalitní Farmářské, Velikonoční, Vinařské, Vánoční trhy apod. a nové přínosné volnočasové aktivity.
Již při zakoupení abonmá na divadelní představení budete vědět termíny uskutečnění.
Pokusíme se získat dotaci na rekonstrukci knihovny, vybudujeme z ní moderní multikulturní vzdělávací centrum s využitím i její zahrady.
Podpoříme další spolupráci s místními ochotnickými spolky.
Probudíme ke kulturnímu dění zámek (vstoupíme do jednání s UK Poděbrady) s možností využití zámecké zahrady pro poděbradskou veřejnost.
Budeme spolupracovat a podporovat aktivity ZUŠ Poděbrady.
Prosadíme seniorské a rodinné slevy na kulturní akce.

 

Bezpečnost a čistota

Budeme usilovat o personální posílení městské policie a o zvýšení dohledu na kritických místech ve městě.
Budeme důslední v pokutování občanů za černé skládky v našem městě.
Budeme pohotově reagovat na upozornění občanů na nepořádek.
Umístíme více bezpečnostních kamer a fotopastí na místech ohrožené vandalismem.
Budeme důsledně kontrolovat a pokutovat majitele psů, kteří po svých psech neuklízejí na veřejném prostranství. Nebudeme tolerovat volné pobíhání psů v zakázaných lokalitách.

 

Životní prostředí

Budeme ochraňovat a rozšiřovat vzrostlou zeleň uvnitř města.
Při nuceném kácení stromů budeme vždy důsledně uplatňovat požadavek náhradní výsadby.
Před každým plánováním stavby budeme řešit stávající stromy a zeleň spolu s odborníky.
Budeme prosazovat zachování zeleně v našem městě místo dalšího nesmyslného zastavění plochy.
Přijmeme kroky ke snížení znečištění města hlukem, prachem a exhalacemi.
Budeme podporovat navýšení vytříděného odpadu za pomoci speciálních tašek, které rozdáme do každé domácnosti.
Informace o blokovém čištění ulic budou dostupné online, nebo prostřednictvím e-mailu či mobilní aplikace.

 

Hlavní město je to, ve kterém žijeme.

Naše Poděbrady. Náš slib.

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …