logo Naše Poděbrady

stan
 

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

Je tomu již půl roku, co jsme poprvé usedli v městském zastupitelstvu do opozičních křesel. Nastal proto vhodný čas k průběžnému bilancování. Snažíme se být opozicí konstruktivní a zodpovědnou. Na každé jednání zastupitelstva se pečlivě připravujeme. O jednotlivých úkolech se radíme s právníky, ekonomy, oslovujeme odborníky na konkrétní témata. Nezapomínáme dílčí problémy města konzultovat s občany. Jsme přesvědčeni, že naše město má funkční opozici. Naši členové pracují zejména v kontrolním výboru, ale i dalších městských komisích.

 

 

Před komunálními volbami jsme měli poměrně jasnou představu, jak by mělo město i úřad fungovat. Naše uskupení STAN ostatně vzniklo proto, že řadu věcí jsme chtěli změnit k lepšímu, což jsme deklarovali nejen v našem volebním programu, ale i na řadě diskuzních setkání s občany. Volby skončily a následoval drsný střet s realitou. Vítězové voleb nám nabídli ponižující zastoupení v řídících orgánech (radě) města. Nabídka dvou křesel zdaleka neodpovídala našemu volebnímu výsledku. Způsob, jakým byla sestavena vládnoucí koalice, jak uchopila a uplatňuje svoji mocenskou pozici nás doslova vyděsil. Dění na radnici není zdaleka tak skvělé a růžové, jak by se mohlo zdát občanům a voličům, kteří nejsou v bezprostředním kontaktu s radnicí. Naše největší zklamání z práce vládnoucí koalice jsme hrnuli v několika základních bodech.

 

Nedůstojná jednání zastupitelstva

Prvním nepříjemným překvapením jsou samotná jednání zastupitelstva města. Po komunálních volbách jsme očekávali, že podstatná obměna zastupitelů přispěje všeobecně ke zvýšení úrovně těchto zasedání. Bohužel nedošlo ke změně k lepšímu. Jednání nejsou konstruktivní, diskuze jsou nevraživé, plné osobních útoků. To je důsledkem toho, že body jednání jsou často špatně připravené, mnohdy na hraně zákona, a pak nastupuje diletantská lidová tvořivost.

Diskutabilně řízená jednání se proto svojí délkou zcela vymykají zvyklostem z okolních měst a mnohdy atakují až desetihodinová martyria. Bohužel na řadu přišla i praxe, kterou jsme naivně považovali za přežitou – o kvalitě projednávaných bodů primárně nerozhoduje jejich kvalita, ale stranická, tj. mocenská příslušnost předkladatele. Koaliční návrhy různé kvality (a to i ty špatné) jsou zásadně schvalovány, opoziční návrhy, byť konstruktivní a ku prospěchu města, jsou šmahem smeteny ze stolu. Při zasedáních nejsou výjimkou nemístné poznámky i obrovská demonstrace hloupé nadřazenosti vládnoucí koalice směrem k opozici a občanům.

 

Hazardní nakládání s prostředky města

Rozpočet města na rok 2015 byl schválen velmi nestandardním způsobem. K většině výdajů nebyla předložena kalkulace, chyběly projekty či alespoň studie záměrů, jež by měly být předloženy zastupitelstvu k posouzení. Přibližně pětina rozpočtu, tedy dvacet milionů korun, nebyla podložena vůbec žádnými relevantními materiály. Zastupitelé tak ani netušili, o čem vlastně rozhodují. Odmítáme takový přístup k nakládání s veřejnými prostředky.

 

Bezradnost při správě Technických služeb                                                   a Poděbradské sportovní

Podobně jako v případě ČOV, kdy se funkcionáři ve vedení a radě města nebyli schopni jakkoli dohodnout se společností VaK Nymburk a.s. na oboustranně vyváženém strategickém řešení rekonstrukce, provozu a majetkoprávního vypořádání, se ukázala naprostá neschopnost při uplatňování vlastnických práv při správě obchodních společností, městem řízených. Nekoncepční postup, chaotické požadavky a zejména trestuhodné plýtvání finančními prostředky. Technické služby, jako jeden z příkladů, obtížně akumulují zdroje na obnovu zastaralé techniky, profitabilní činnosti jim jsou postupně odnímány. Přesto dostaly příkaz půjčit stovky tisíc korun Poděbradské sportovní, další obchodní společnosti města. Té peníze chybí, neboť právě zde stovky tisíc mizí nenávratně v soukromých rukou. Děje se tak skrze reklamní příjmy (zimní stadion), z nichž společnost obdrží pouze 10% podíl a zbytek je vyváděn mimo dosah kontrolních systémů města
privátním subjektům.

 

Chaotické a nezodpovědné řízení investičních projektů

Investiční strategie města je katastrofální, resp. téměř žádná. Řada investičních záměrů se realizuje chaoticky a bez ucelené koncepce. Dílčí projekty jsou zadávány ve spěchu, málo erudovaným či až příliš rafinovaným dodavatelům. Realizace staveb jsou pak tradičně zatíženy řadou tzv. víceprací a dodatků.

Ze strany města se projekty a vícepráce nedostatečně kontrolují, čímž dochází k trestuhodnému plýtvání finančními prostředky. Nad řadou projektů se navíc vznáší hrozba soudních
sporů a arbitráží.

Situace je natolik vážná, že pokud to takto půjde dále, je jen otázka času, kdy koalice předloží zastupitelstvu žádost o schválení úvěrového zdroje pro vyčerpanou městskou pokladnu. Celý tento chaos nejlépe dokumentuje nepřirozená obměna pracovních sil, personální obsazení jednotlivých odborů se překotně mění, jakož i organizační struktura radnice jako taková. Dalo by se říci, že i personálně je město na pokraji rozkladu.

 

Podraz s čistírnou odpadních vod

Zaskočeni jsme byli naprostým zmatkem kolem probíhající rekonstrukce a rozšíření čistírny odpadních vod (ČOV).

Na zasedání zastupitelstva 17.12.2014 byly schváleny postupné kroky, směřující k realizaci stavby v kooperaci se společností VaK Nymburk, a.s. Jednoznačně bylo deklarováno, že v rámci společného vlastnictví město vždy zůstane majoritním vlastníkem tohoto strategického majetku.

O pouhé dva měsíce později, na jednání dne 18.2.2015 vedení města otočilo o sto osmdesát stupňů. Koalice předložila zastupitelům návrh na prodej ČOV společnosti VaK Nymburk a.s., bez uvedení ceny či zákonné povinnosti zveřejnění záměru na úřední desce.

Nepochybujeme o tom, že se postupně připravuje proces prodeje ČOV za krajně nevýhodných podmínek pro město. Navzdory tomu, že mezi hlavními body volebního programu uskupení Volba pro Poděbrady bylo ponechání strategické ČOV v majetku města. S tímto podrazem na své voliče se musí vládnoucí garnitura vypořádat sama.

 

Konstruktivní návrhy opozice jsou ignorovány

Ihned po volbách jsme dali zastupitelstvu návrh na úpravu systému úhrad poplatků za svoz komunálního odpadu. V souladu s naším předvolebním slibem chceme zvýhodnit děti do 2 let a seniory nad 65 let. Ačkoli se tímto snažíme pomoci rodinným rozpočtům nízkopříjmových skupin obyvatel města, tuto naši aktivitu vládnoucí koalice nepodpořila. Opakovaně byl zamítnut náš návrh na zřízení Místního výboru městské části Žižkov, navzdory smysluplnosti tohoto záměru i podpůrné petici občanů. Marně prosazujeme, aby čistírna odpadních vod zůstala jako strategický majetek ve vlastnictví města a nesouhlasíme s jejím prodejem.

 

Klientelismus při udělování dotací

STAN – Naše Poděbrady nesouhlasí s nadstandardně štědrou podporou komerčních aktivit osobám, které jsou spojeny se spoluprací s bývalou Státní tajnou bezpečností a udáváním signatářů Charty 77. Návrhy koalice, předložené do zastupitelstva, zvýhodňovaly soukromé podnikání agenta StB před ostatními žadateli z řad poděbradských spolků a dobrovolných organizací. Považujeme za absurdní finančně podporovat člověka, jehož úkolem bylo sledovat a udávat Václava Havla a současně se chlubit tím, že máme základní školu nesoucí jméno tohoto prvního porevolučního prezidenta.

 

Chceme Poděbradům pomoci

Aktivně se podílíme na dění ve městě. Snažíme se pravidelně upozorňovat na chyby v materiálech, předkládaných pro jednání zastupitelstva. Bohužel současný systém sestavování městského rozpočtu (který není prorůstový, nýbrž spotřební) i způsob financování většiny investičních akcí města není správný, ani standardní. Podcenění přípravy projektů, jejich minimální a špatná kontrola mají za následek nepřijatelné plýtvání finančními prostředky.

Nehodláme jen přihlížet nepravostem, které se na radnici dějí. Komunálními volbami naše aktivita nekončí, nýbrž začíná. Budeme upozorňovat na nestandardní postupy a iniciovat nápravu. Naši zastupitelé nejsou a nebudou pouze hlasovacími „automaty“, jak to bývá direktivní praxí u vládnoucí koalice. Kvůli tomu jsme do voleb nešli.

Díky členům a sympatizantům našeho uskupení STAN – Naše Poděbrady, kteří nás stále v naší práci podporují, máme dostatek sil a energie. Využijeme ji i nadále ku prospěchu města, budeme nekompromisně hájit politiku řádných hospodářů, byť by toto úsilí mohlo nyní vypadat jako boj s větrnými mlýny.

 

Naše Poděbrady

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …