logo Naše Poděbrady

stan
 

Stručný souhrn 10. zasedání zastupitelstva ze dne 17. 12. 2014


Na samém začátku jednání zastupitelstva navrhl Dr. Miroslav Káninský (STAN-Naše Poděbrady) doplnění zápisu z minulého zasedání u bodu, který se týkal odprodeje trafostanic společností ČEZ. Konkrétně se doplnění týkalo vystoupení občana pana Herouta, který na zastupitelstvu vyhrožoval zastupitelům, dále upřesnění částky za nájem trafostanic panem starostou a o sdělení, s kým konkrétně mluvil pan místostarosta Uhlíř při zjištění faktu, že odprodej trafostanic se musí uskutečnit do konce roku 2014. Tento návrh nebyl zastupitelstvem odsouhlasen.

 

Jednání ohledně trafostanic pokračovalo ještě bodem 15, ke kterému byl přizván pan Radomír Šolc - technik společnosti ČEZ distribuce. Ve svém projevu podrobněji popsal důvody odkupu trafostanic, o kterém zastupitelstvo hlasovalo na předešlém zasedání. Jsme toho názoru, že zástupce společnosti ČEZ měl být přizván již na předešlé zastupitelstvo, kdy se hlasovalo o prodeji trafostanic, čímž by se předešlo „bouřlivé” diskuzi, která se na toto téma rozpoutala. Zastupitelé by se pak v tomto bodu lépe orientovali. Nechápeme, proč se vedení města tak překotně zbavuje majetku?


Osvobození od poplatku za svoz TKO
Na základě našeho volebního programu předložil Ing. Miroslav Holas (STAN-Naše Poděbrady) zastupitelstvu návrh na osvobození od poplatků za svoz komunálního odpadu pro seniory nad 65 let a děti do dvou let. Projednávání tohoto bodu ukázalo, že osvobození určité skupiny obyvatel od placení za TKO by musela minimálně předcházet změna vyhlášky, která tuto činnost upravuje. Návrh pana Holase přijat nebyl, ale na jeho základě byla alespoň zřízena „expertní skupina” zastupitelů napříč politickým spektrem, která se pokusí na rok 2016 navrhnout komplexnější vylepšení systému odpadového hospodářství v Poděbradech.


Rozpočet na rok 2015 byl po úvodním slovu p. Dvorské a krátké diskuzi schválen 15-ti hlasy zastupitelů.


Dalším z bodů jednání bylo schválení plánu činnosti Kontrolního a Finančního výboru. Plány obou výborů byly schváleny. Kontrolnímu výboru byl navíc přidělen úkol zkontrolovat nároky dodavatelské firmy při vícepracích na zateplení ZŠ Václava Havla.


Navýšení příspěvku na dopravní obslužnost
Jelikož jsou Poděbrady členem Svazu obcí Nymburska, podílejí se na solidárním systému dopravy v tomto regionu. Zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení dříve dohodnuté částky 150,-Kč o 40,-Kč (celkem tedy na 190,- Kč) na obyvatele pro rok 2014. Zároveň byla na rok 2015 navržena a schválena částka 200,- Kč na obyvatele. Jedinou poznámku na toto téma vznesl v diskuzi Ing. Roman Vlasák (TOP 09), a to, zda je hospodaření s těmito penězi nějak kontrolováno.


Z důvodu nedostatečných podkladů bylo na toto zasedání přesunuto hlasování o akcích hodných zvláštního zřetele. V materiálech předložených zastupitelům byly tentokrát doplněny další údaje o subjektech, kterým by na základě hlasování byla přislíbena finanční podpora města. Ze sportovních akcí byly schváleny všechny (Dračí lodě, Triathlon, Mažoretky, Poděbradská padesátka, Pohár ČR společnosti Parkinson ve stolním tenise a Setkání Harleyářů). Při projednávání příspěvků na kulturní akce došlo k ostřejší výměně názorů mezi panem starostou a našimi zastupiteli ohledně akcí pořádaných panem Obrdou - konkrétně "Poděbrady hrají Kmocha" a "Poděbradské swingování".

Zástupci našeho sdružení nesouhlasí s tím, aby jakoukoliv kulturní akci v Poděbradech zajišťoval člověk, jehož jméno je spojeno se spoluprácí s STB a udáváním signatářů Charty77, a aby byl zvýhodňován před ostatními žadateli z řad poděbradských spolků a dobrovolných organizací. Děkujeme všem zastupitelům, kteří nás v tomto názoru podpořili čímž došlo k neodsouhlasení těchto dvou akcí. V kontextu jednání o „akcích hodných zvláštního zřetele” zazněl z úst pana Zdeňka Havlase i návrh, že by se nemělo tohoto systému příspěvků zneužívat, protože se tak děje na úkor ostatních žadatelů v řádném dotačním řízení (např. vybavení pingpongového oddílu novými stoly). Některé z navržených akcí by měly/mohly jít cestou klasických dotací.


Další postup ve věci intenzifikace ČOV
Projednávání tohoto bodu proběhlo v duchu doporučení Rady města, nezbavovat se tohoto strategického majetku a spolupodílet se na rekonstrukci objektu cestou úvěru 30mil. Kč. Na základě tohoto výsledku město ale stejně ztratí dosavadní 100% vlastnictví ČOV, protože částkou 27mil. Kč se na této intenzifikaci bude spolupodílet i společnost VAK. Další spornou věcí je avizovaná samotná cena za ČOV uvedená a kalkulovaná v předloženém návrhu - 12mil. Kč. Dle slov našeho zástupce RNDr. Miloše Mikolandy se v minulosti dělaly dva další odhady ceny ČOV. První, který zahrnoval jen nemovitosti tohoto objektu, činil 65mil. Kč. Druhý odhad bral ČOV jako fungující podnik, který generuje zisk a činil 166mil. Kč. Otázkou tedy nadále zůstává, proč je v návrhu zastupitelstvu zůstatková cena ČOV tak nízká...???


Zřízení místních výborů
Na minulém zasedání zastupitelstva byli pověřeni čtyři koordinátoři přípravou návrhu na obsazení sedmi členů v každém MV. Z těchto osob by měl být jeden nominován na předsedu MV. Zastupitelstvo odsouhlasilo všechny členy MV dle podaných návrhů i jejich předsedů s jedinou změnou, do Místního výboru Přední Lhota byla předsedkyní zvolena Mgr. Miroslava Homolová místo původně navrženého Jana Jirky. Víme, že je to krok správným směrem, Mirka Homolová je člověk, který má široký rozhled a především dokáže lidi spojovat.


Rozprava
Vtipným bodem v rozpravě byla slovní přestřelka mezi Ing. Fialou (ODS) a panem starostou týkající se rozboru korektnosti moderování diskuze a funkce facelitátora (v návaznosti na minulé zastupitelstvo). Pan starosta je opět pevně přesvědčen, že diskuzi vedl a vede bezchybně. Pan Fiala svým příspěvkem toto zpochybňuje a my osobně mu musíme dát za pravdu. Pan starosta v této záležitosti na minulém zastupitelstvu přestřelil. Bohužel jediné spolehlivé, nestranné a funkční řešení by zřejmě bylo, kdyby zastupitelstvo moderoval někdo naprosto nestranný (a vlastně i nestraník), kdo není členem zastupitelstva.


STAN - Naše Poděbrady

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …