logo Naše Poděbrady

stan
 

Zasedání zastupitelstva 19.11.2014

První tzv. pracovní zasedání zastupitelstva proběhlo 19. listopadu. Mělo nastínit v jakém duchu se povede dialog mezi koalicí a opozicí. Naše Poděbrady očekávaly vstřícný přístup. Chtěli jsme zahájit konstruktivní dialog.

Hospodaření města
Prvním bodem byl Rozbor hospodaření města Poděbrady k 30.9.2014. Finanční výbor doporučil, aby byl návrh schválen. Ukázalo se ale, že finanční výbor na své schůzi o doporučení nehlasoval a dle Ing. Holase by se neměl brát zřetel na jeho stanovisko. V rozboru byl uveden i zimní stadion, nad kterým se pozastavil Ing. Holas. Podivoval se nad tím, že před volbami se v Poděbradských novinách uváděla cena 30 mil. Kč, v závěrečném účtu města za rok 2013 je uvedeno 43 mil. Kč a v materiálu před sebou má 33 mil. Kč. Nikde totiž nebylo napsané, že se oněch 33 mil. Kč převedlo do letošního roku.

I přes nedostatečné informace se trafostanice prodaly
Na dvou stránkách textu byl předložen prodej trafostanic. Nedostatečně zpracovaný návrh správně okomentoval PaedDr. Káninský tak, že v návrhu chybí posudky, které by více přiblížily o jaké trafostanice vůbec jde. Zda by se mohly ještě dále pronajímat, nebo je lepší vážně jejich odprodej. Po dalších dotazech od zastupitelů se schylovalo k tomu, že se návrh odloží na příští zasedání. Z ničeho nic si ale Ing. Uhlíř vzpomněl, že se trafostanice musí prodat do konce kalendářního roku, jinak ČEZ Distribuce už nebude mít zájem. Prodej se odsouhlasil. Sice nikdo ze zastupitelů neví, tedy kromě Ing. Uhlíře, co konkrétně se prodalo.

Akce hodné zřetele nebyly schváleny
Na seznamu akcí se objevilo třeba setkání harleyářů, Poděbradské dny poezie nebo mažoretky. Pikantností je, že ještě není schválený rozpočet na příští rok. Neví se tedy s jakými částkami by se mělo hospodařit a zda na Akce hodné zřetele by byly vůbec prostředky. Nejlépe to vystihl PaedDr. Káninský: „Dostali jsme k tomu jeden list papíru. Tato akce mi připadá jako podivné porcování medvěda po poděbradsku. Ve vysoké politice se to možná děje, ale nevím, proč z té vysoké politiky přebírat vše negativní. Nikde není uvedena konečná částka, která činí 1.295 mil. Nevidím žádnou logiku u jednotlivých určitých částek.“ Dále se pozastavoval nad jednotlivými akcemi a jejich neprůhledností, kam dané prostředky budou směřovat. Návrh byl stažen a bude se jím zastupitelstvo zabývat na příštím zasedání.

Kontrolnímu výboru chybí „úřední“ jazyk
Téměř po třech hodinách jednání přišla řada na Plán práce kontrolního výboru pro období 2014 – 2015, kde je předsedou PaedDr. Káninský. Stručně předloženému plánu byla vytknuta přílišná aktivita, mezi kterou patří např. kontrola účelnosti vynaložených nákladů na zimní stadion, kuželnu a plánované rozšíření ČOV. Z nedostatku zkušeností chyběl u každého bodu přesný termín do kdy se musí určitá kontrola provést.

Je Žižkov noclehárna? Podle starosty ano!
Nejvíce emocí přinesl návrh RNDr. Miloše Mikolandy na zřízení místního výboru Žižkov. Smyslem je vytvořit otevřené společenství obyvatel městské části Žižkov, aby se mohli aktivně účastnit správy této části města. Místní výbor bez členů nemá smysl, a tak jsme pro začátek nominovali několik kandidátů z naší kandidátní listiny. Po případném ustanovení výboru by se jistě našla celá řada obyvatel Žižkova, kteří by se rádi připojili.

Zastupitelé koalice se k našemu návrhu postavili odmítavě. Starosta na začátku diskuze prohlásil, že se Žižkovu čtyři roky plně věnoval. Každý z nás tak může zhodnotit výsledek čtyřleté intenzivní práce. Dále zaznělo, že by se rovnou mohl zřídit i místní výbor kolonáda, nebo místní výbor Skupice. Diskuze vygradovala, když po výměně několika názorů s Ing. Ďurčanským starosta řekl: „ (…) Na rozdíl od lidí, kteří na tom Žižkově chodí jako do noclehárny. Vůbec nevědí ani, kdo bydlí ve vedlejším bytě. A to je rozdíl mezi obcemi, které byly v určitých letech připojeny k Poděbradům a mezi tím, co máme dnes na Žižkově. Takže to byla jen taková drobná poznámka.“ Označení Žižkova za „noclehárnu“ považujeme za nevhodné.

Starosta „Hosana!“ nevolal
Odmítavým postojům k místnímu výboru Žižkov se podivoval i Ing. Holas slovy: „ (…) Teď byste měl pane starosto vykřiknout: Hosana! Hosana! Tady se chtějí lidé angažovat (…).“ Diskuze se náhle stočila směrem ke kandidátům, které jsme nominovali do navrhovaného výboru. Pro jejich obhajobu směrem ke koalici Ing. Holas řekl: „V okamžiku, kdy tuto věc zabijete svým hlasováním, jako že můžete samozřejmě, máte na to sílu, tak to bude argument pro ty ostatní, že vlastně Vy ještě počítáte s tím, že ty volby neskončily. Přemýšlíte, kdo to je. Jestli je to člověk, který byl na druhé straně té barikády. Je to hloupost. Jsou to lidé, kteří se chtějí angažovat.“ Vzápětí starosta reagoval slovy: „I vám neskončily volby. Protože prostě volby nedopadly, tak jak jste chtěli, takže teď potřebujete někde zaangažovat lidi, kteří se nikam nedostali. Chcete vytvořit druhé centrum někde na Žížkově a říkat, to je místní výbor, který máme my. (...)“ Je pro nás smutné, že se lidé posuzují podle toho, za koho kandidovali ve volbách.

Do debaty se vložil i PaedDr. Káninský se shrnujícím konstatováním: „Já tedy musím říci, starosto, že ty dva Vaše projevy byly z mého pohledu tedy těžká demagogie. Srovnávat Žižkov s nějakým osadním výborem na kolonádě a tvrdit, že Žižkováci jezdí někam za prací a z Polabce ne a takové věci. Prostě z mého pohledu to byla těžká demagogie. A myslím si, že ve Vás ty dozvuky voleb hodně doznívají. Když to my už jsme se chystali pro ty Poděbrady něco udělat.“ Po všech slovních přestřelkách nakonec návrh na zřízení místního výboru Žižkov nebyl přijat. Důvod je ten, že se vedení města k Žižkovu chová stejně jako k centru města.

Již zavedené místní výbory budou pokračovat
Navazující bod zasedání se zabýval zřízením dalších místních výborů. Předkladatel, PhDr. Langr, de facto na místě změnil téměř celé znění návrhu. Bylo odsouhlaseno, že každý místní výbor bude mít minimálně tři a maximálně sedm členů. Na sestavení výboru byla vybraná konkrétní osoba z dané oblasti, která má zajistit personální obsazení výborů.

Závěr zasedání patřil parkování
V rozpravě zastupitelů Ing. Uhlíř nechal rozdat přehled financování zimního stadionu, aby odpověděl na otázku Ing. Holase z úvodu zasedání. Prozatím zimní stadion vyšel na částku přes 43 mil. Kč. Ke slovu se přihlásila i paní doktorka Husáková, i když právě neprobíhala rozprava pro veřejnost. Její příspěvek se zabýval nedokonalostmi parkovacích automatů, které odrazují lázeňské hosty. Po zakoupení parkovacího lístku stejně dostávají pokuty od městské policie. V závěru ještě RNDr. Mikolanda vznesl otázku, jakým způsobem bude probíhat rozšiřování ČOV.

Spolupráce se nekonala
Ze zasedání zastupitelstva vyplývá, že dialog mezi koalicí a opozicí bude nejspíš velmi složitý. Je zklamáním, že nebyla cítit tvůrčí atmosféra plná spolupráce a porozumění. Zejména předsedající by měl mít více pokory. Doufáme, že příští zastupitelstva budou příjemnější.

Naše Poděbrady

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …