logo Naše Poděbrady

stan
 

JAK TO BYLO S ČISTÍRNOU ODPADNÍCH VOD (ČOV)


Město Poděbrady, jako druhý největší akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (VaK) obdrželo koncem roku 2010 oficiální žádost VaK o odkoupení naší ČOV. O nabídce mohl rozhodnout výhradně nejvyšší orgán, tedy městské zastupitelstvo. Postoj nebyl jednoznačný, každá z variant (prodat či neprodat) měla své výhody i úskalí. Logické bylo ponechat strategický infrastrukturní majetek ve vlastnictví města se všemi povinnostmi s tím souvisejícími (provoz, údržba, rekonstrukce). Vkladem do VaK bychom o tento majetek přišli, na druhou stranu by se zvýšil náš akcionářský podíl a veškeré legislativní povinnosti, zejména dodržování přísných evropských normativů pro koncentraci škodlivin ve vypouštěných vodách by byly povinností vlastníka (VaK), tedy i rekonstruovat ČOV. Jde nutné si uvědomit, že VaK není „nepřítel“, ale je to díky akcionářskému podílu částečně i „naše“ firma a město má v jejích klíčových orgánech (představenstvo, dozorčí rada) své zástupce.


Dostal jsem za úkol dilema prodeje ČOV řešit. Pod mým vedením byla ustanovena speciální komise, kam každý politický subjekt ze ZM nominoval svého člověka – buď zastupitele či náhradního specialistu. Komise se pravidelně scházela a na závěrečném jednání každý subjekt předložil písemný výstup, jako podklad pro rozhodování ZM. Odborně erudované a nejpečlivěji vypracované stanovisko předložila ODS (s návrhem ČOV neprodat). Jestliže jsem byl v posledních PN napaden radním Kutilem, a následně radním Zítou, že jsem „sólově“ prosazoval prodej ČOV, tak je to sprostá lež. Byl to právě za PF do komise nominovaný „expert“ Kutil, který naprosto selhal a nesplnil základní požadavky na člena komise. Na jednání přišel pouze poprvé (na úvod) a jeho (za PF) „odborné“ krátké stanovisko znělo - nemám stanovisko. ZM hlasováním rozhodlo, že si město ČOV ponechá. Následně byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn záměr na pronájem čistírny. Přihlásil se jediný zájemce, VaK Nymburk, a.s., se kterým byla následně podepsána řádná nájemní smlouva. V té je mj. zakotveno, že nájemce plně odpovídá za provoz ČOV v souladu s platnou legislativou a případné sankce ze strany vodoprávních orgánů půjdou k jeho tíži.


Vzhledem k tomu, že starosta Zíta v letech 2006-7 nedokázal zajistit zahájení procesu intenzifikace a rozšíření ČOV, stalo se tak až za starosty následujícího. Byla připravena projektová dokumentace a vydáno územní rozhodnutí pro budoucí stavbu. V aktuálním volebním období pak na základě pověření zajistil VaK prováděcí dokumentaci, která byla podrobena supervizní kontrole renomované společnosti (SWECO Hydroprojekt, a.s.) a bylo vydáno stavební povolení. Paralelně do procesu vstoupili „s křížkem po funuse“ naši známí kanalizační kutilové z PF s bizarními nápady, jak vše udělat jinak, mj. vtěsnat přístavbu ČOV do úzkého prostoru mezi stávající objekt a Husovu ulici, ačkoli odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje písemně sdělil, že toto jako dotčený správní orgán nepovolí (prostorový deficit pro ochranné pásmo). Radní Kutil na mě zaútočil v PN, že jsem v tomto procesu „podlým způsobem dehonestoval návrhy špičkových odborníků“. Realita byla taková, že pánové z PF si mj. zajistili pro podporu svých nápadů (v době, kdy už bylo vydáno stavební povolení) Posudek VŠCHT, navrhující přesunout rekonstruované části ČOV k Husově ulici (určitě k „radosti“ zde bydlících občanů). Těžko říci, kdo vlastně na tomto spisku pracoval, ale měřítko „důkazní mapy“ bylo vadné, což se prokázalo fyzickou záměrou v terénu, a dílo bylo proto obratem reklamováno (město tak zbytečně vyhodilo další desítky tisíc korun, v zaslaných korekturách byla výměra ploch udána v metrech krychlových atd.). Oprávněnost reklamace díla „špičkových odborníků“ musel nakonec prošetřit a potvrdit i odbor kontroly městského úřadu. Debakl se snažil na poslední chvíli zachránit další „odborník“ z řad PF, zastupitel Uher, zřejmě utajený specialista na projektování ČOV, který vyrobil podivný třírozměrný pseudovýkres, potvrzující „správnost“ návrhů na umístění ČOV podél Husovy ulice.


V současné době má stavební záměr všechna potřebná oprávnění (EIA, stavební povolení). Byl vybrán dodavatel stavby (Metrostav, a.s.) s vysoutěženou cenou rekonstrukce ve výši 104 milionů korun. Rekonstrukcí a intenzifikací ČOV bude dosaženo přísnějších limitů koncentrací škodlivin na výstupu (zejména celkového dusíku) dle převzatých směrnic EU. Zároveň získáme přiměřenou kapacitní rezervu čistírny pro další rozvoj Poděbrad i okolních spádových obcí.


RNDr. Miloš Mikolanda

 

 

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …