logo Naše Poděbrady

stan
 

KANALIZAČNÍ „MAFIE“ PROHRÁLA


Tento příspěvek je stručnou reakcí na nenávistné články v PN, které uveřejňují zbytkoví členové Poděbradského fóra. Pánové z PF verbálně exhibují svoje neukojené ambice, ale jejich zlostné předvolební výkřiky mají hlubší kořeny. Nenávist vůči mé osobě potažmo celému světu pramení z kolapsu záměru, se kterým do komunální arény vstupovali. Výraz „mafie“ dávám v této souvislosti záměrně do velkých uvozovek; rozhodně nejde o termín mafie v pravém slova smyslu, ale spíše o alegorické až sarkastické označení smutného příběhu amatérských kutilů, kteří málem zaťali velikou „sekeru“ do městského rozpočtu.


Početí kanalizační chobotnice bylo poměrně sofistikované a mělo zhruba čtyřfázovou životnost. Tou první byl záměr zabránit dodavateli kanalizace v opravách díla ze jeho vlastní prostředky. Toto zdánlivě absurdní tvrzení má svoji hlubokou logiku – záměr byl, aby opravy zadalo město externě „vybrané“ firmě za částku 39 milionů korun z vlastních zdrojů. Tak vysoký byl rozpočet projektu oprav gravitační kanalizace v Kluku a Velkém Zboží a cca dvojnásobně převyšoval vlastní cenu díla (!), což je absurdní. Smetení dodavatele kanalizace ze scény, firmy VCES a.s. probíhalo na několika frontách. Uzavření dohody o narovnání bylo intenzivně, avšak marně sabotováno. Následně se proto pánové Kutil, Klír, Zíta (bez jakékoli odborné autorizace pro oblast vodohospodářských staveb) v pozici členů „technické skupiny“ snažili dokázat, že dodavatel žádné opravy neprovádí. Právník vyzval firmu VCES a.s., aby provedla více než 400 oprav cca do týdne, přičemž jen vyřízení záboru krajských komunikací má správní lhůtu 30 dnů. Tak byl získán bizarní „argument“, že dodavatel nesplnil požadavek města. „Dodavatel zde nemá místo“, horlil radní Kutil, „s dodavatelem nebudeme vyjednávat“ notoval radní Klír na setkání s občany ve Velkém Zboží dne 10.10.2013.


Druhou fází byla metodika dosažení cíle. Problém kanalizace bylo nutno intenzivně medializovat a dramatizovat, a to nejen v rámci „reality show“ na jednáních ZM. Nutná byla i mystifikace : „kontaminovány jsou studny“, tvrdil radní Klír, ačkoli se znečištění žádného vodního díla únikem splašků z kanalizace neprokázalo. Spřízněným osobám byly vystaveny objednávky bez poptávky či VŘ na externí servis, dokumentující „závažnost problému“. Výsledkem bylo nehospodárné vynaložení jednoho a čtvrt milionu korun za předražené služby, které město bezezbytku nepotřebovalo a mohly být věcně zajištěny vlastní kapacitou. Navíc bylo město zataženo do bizarních soudních sporů, kde bylo mj. zakázáno vedení města svědčit. Téma „Zítových objednávek“ bylo podrobněji popsáno v posledních novinách STAN – Naše Poděbrady.
Ve třetí realizační fázi se záměr vážně zadrhl. Do problematiky vstoupil odborník, profesor Hlavínek, soudní znalec v oboru vodohospodářských staveb. To byla pro amatérské kutily opravdu velká rána. Reagovali typicky – útěkem. Přestali docházet na kontrolní dny stavby. Stavební deník nebyl k dohledání. Znalec, paralelně vedle vlastního stavebního dozoru města, přesně definoval vady, bránící kolaudaci. Tyto závady odstranil dodavatel VCES a.s. vlastním nákladem ve výši 20 milionů Kč. Město do rekonstrukčních prací neinvestovalo nic. Veškeré opravy byly následně protokolárně znalcem vyhodnoceny a veškerá dokumentace byla součástí podkladů pro kolaudační řízení. Na jeho základě byla stavebníkovi (městu) přiznána státní dotace. Pokud by se tak nestalo, město by muselo vrátit (kromě dotace) další veškerá zvýhodněná plnění, přičemž výše odhadované škody by činila cca 60 – 80 milionů korun. V rámci tohoto objemu jsou nehospodárně utracené jednotky milionů „pouze“ drobnou nákladovou položkou.


Velké finále v podobě čtvrté fáze se nekonalo – je proto nahrazeno „vendetou“ a sabotáží. Nenávistné útoky, pomluvy, lživá nařčení. Volební období je u konce a v půjčovně času mají vyprodáno. Na poslední chvíli proběhl alespoň pokus, kdy se kanalizační „experti“ snažili zvrátit běh událostí odhlasováním usnesení, že se „stahují“ podklady pro kolaudaci. Jinými slovy, vše smést ze stolu, anulovat kolaudaci a tím vrátit dotaci se všemi pokutami. Návrh předložený na ZM drtivou většinou neprošel.


Závěrem bych rád zdůraznil, že mě vůbec netěší předvolební mediální přestřelky a osobní spory nevyhledávám. Vždy jsem preferoval zájmy města nad sobeckými zájmy jednotlivců, lhostejno, z jakého politického uskupení pocházejí.


 RNDr. Miloš Mikolanda

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …