logo Naše Poděbrady

stan
 

VODA MÁ …


„Ubývá míst, kam chodívala pro vodu“, zpívá soubor Hradišťan text Jana Skácela. Velice aktuální téma v dnešní době. Z globálního hlediska se predikuje, že příčinou budoucích válečných konfliktů budou zejména teritoriální surovinové zájmy, zejména pak bitvy o vodu. Kdo kontroluje Golanské výšiny, kontroluje vodní zdroje státu Izrael. V bohatých zemích Perského zálivu je pitná voda cennější než ropa. Singapur a další státy nákladně vyrábějí pitnou vodu přímo na výtoku z ČOV. Méně než 1% procento vody na Zemi je totiž vodou sladkou v kapalné formě. Jen omezené množství „civilizovaných“ zemí a míst si užívá nevídaného luxusu, pitné vody tekoucí z vodovodního kohoutku. Víme však, co pijeme ?


Poděbrady, stejně jako řada dalších okolních měst, využívá pro vodárenské zásobování vodu z břehové infiltrace. Podzemní voda je jímána ze systémů vrtů, umístěných v prostředí říčních sedimentů podél Labe a je přiváděna na moderní úpravnu, odkud je zajištěna její distribuce do vodárenské sítě. Úprava vody spočívá zejména v odstranění železa, manganu a dezinfekci vody (chlorováním, ozonizací). Technologicky není možné odstraňovat ze surové de facto říční vody žádné složitější sloučeniny, které jsou zde obsaženy.


Ačkoli s rozvojem čištění odpadních vod z aglomerací dochází k poklesu zatížení říční sítě nebezpečnými polutanty, stále se dostávají do odpadních a následně říčních vod zbytky farmak, kosmetických přípravků, čistících a hygienických přípravků či drog i chemikálií používaných na jejich výrobu (např. ibuprofen z ilegálních varen pervitinu). Vzorkování vod na ČOV je někdy podkladem policejních statistik spotřeby drog v konkrétních aglomeracích.


Většina léků, které člověk přijme, se až z 90% vyloučí v nezměněné formě či aktivním metabolitu, následně putuje přes WC do stokové sítě a skrze ČOV do řeky, následně do vodních zdrojů a zpět do vodovodního kohoutku. Vodou tak kolují zbytky antibiotik, antidepresiv, antikoncepčních přípravků, statinů, sedativ či hormonů. Zdrojem znečištění jsou nejen odpadní vody z nemocnic, průmyslových závodů, ale i domácností. Problémem je, že spotřebu a užívání léčiv nelze regulovat, po použití jejich rezidua nutně končí ve splaškových vodách. Další svízel je v tom, že legislativně nelze léčiva obecně považovat za nebezpečné látky. Farmaka se dostávají do řek a následně vodních zdrojů prostřednictvím ČOV, které nejsou schopny se s touto kontaminační zátěží vypořádat. Speciální dočišťovací technologie dávají jen nejisté výsledky. Do povrchových vod se tak dostávají nejen rezidua původních farmak, ale i metabolity, které vznikají po požití léčiv v organismu. Vzorkování povrchových vod v Labi (profil Hostinné – Hřensko) nicméně prokázalo výskyt léčiv v říční vodě v koncentracích srovnatelných s okolními státy. Situace není dramatická, ale není optimální.


Další problém může vznikat při úpravách vody. Dezinfekce chlorem či ozonizací jsou oxidační procesy, při kterých mohou vznikat farmaceutické deriváty, ještě toxičtější než původní látky. Samostatnou kapitolou jsou průmyslové havárie. V roce 2006 došlo k úniku kyanidů v kolínském závodě Draslovka. Následně byly zjištěny stopové koncentrace kyanidových aniontů ve vodních zdrojích, což jen dokladuje zranitelnost vodních ekosystémů.


Laboratorní kontrola vody, dodávané do vodovodní sítě je velmi drahá. Analytické zkoušky na výskyt speciálních organických sloučenin nejsou standardní a běžně se neprovádějí. Odpověď na výše položenou otázku zní – co pijeme, přesně nevíme.


 RNDr. Miloš Mikolanda

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …