logo Naše Poděbrady

stan
 

Kdo je kdo na městě – pro lepší obecný přehled voličů

Občané v komunálních volbách rozhodnou, kdo z občanů zasedne v místním zastupitelstvu města. Další struktura řízení města pro čtyřleté volební období je pak v rukou těchto volených spoluobčanů.

Zastupitelstvo města, taková valná hromada, nejdůležitější představitel kontrolní činnosti ve městě. Kontroluje plnění všech úloh města, které vyplývají z jeho působnosti.
Posláním zastupitele je pečovat formou dobrého hospodáře o rozvoj města, uspokojovat potřeby občanů. To vše v rámci možností městského rozpočtu a platných předpisů. Zastupitel spolurozhoduje o tom, za kolik peněz se ve městě co pořídí a prodá, za kolik peněz se co udělá. Aby zastupitel mohl svému městu dobře „ sloužit“, měl by mít přehled téměř o všem. Finance, rozpočet, správa majetku města, zajištění základní dopravy, mateřské a základní školy, péče o zeleň a pořádek ve městě, sociální a zdravotní oblast. Proto je velmi důležité před zahájením funkce zastupitele se alespoň zorientovat v základních předpisech, které umožňují se zastupiteli v dané situaci správně rozhodnout.Jako učitel k výkonu své profese pedagoga musí mít vystudovaný příslušný obor, tak zastupitel města ve vztahu ke své pracovní náplni by měl mít minimálně středoškolské vzdělání směru ekonomického, právního či stavebního.Vždyť musí zodpovědně rozhodovat o finančních prostředcích a majetku občanů města.

Rada města, výkonný orgán města, management města.
Tvořena starostou, místostarostou a ostatními radními volenými zastupitelstvem města.Počet členů ze zákona je lichý( min 5, max 11).Připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění jeho usnesení.Plní úkoly, kterými byla pověřena zastupitelstvem města.

Starosta města, jednočlenný orgán, který město zastupuje navenek.Za co zodpovídá ? Odpověď zní, za všechno.Za včasné objednání kontroly hospodaření města , informování veřejnosti o činnosti města,odvolává a jmenuje tajemníka městského úřadu,podepisuje právní předpisy města ( obecně závazné vyhlášky a nařízení města), má právo pozastavit výkon usnesení rady města a věc předložit k rozhodnutí zastupitelstvu.
Zástupcem starosty je místostarosta.

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu a zaměstnanci úřadu.V čele městského úřadu je starosta, do pravomocí Rady spadá zřizování organizační struktury úřadu
( odbory a oddělení ).Úřad vykonává úkoly v samostatné působnosti, tady plní úkoly uložené zastupitelstvem či radou města,vypomáhá výborům a komisím.Další agenda úřadu je v oblasti  přenesené působnosti svěřené městu.Přenesená působnost představuje výkon státní správy.Město Poděbrady patří mezi obce s rozšířenou působností,proto je ze zákona zřízena funkce tajemníka, kterého jmenuje a odvolává starosta města se souhlasem ředitele krajského úřadu ( pouze formální záležitost).Tajemník manažeruje činnosti úřadu v přenesené působnosti a je za plnění těchto úkolů odpovědný starostovi.Účastní se zasedání rady města s hlasem poradním, nemá tedy právo hlasovací.
Výbory jsou poradními orgány zastupitelstva města v činnostech týkajících se samostatné působnosti města. Ze zákona je povinností zastupitelstva zřídit kontrolní výbor a finanční výbor.Základní náplň jejich činnosti je stanovena zákonem, jedná se o další způsob kontrolních mechanismů města.

Finanční výbor má za úkol dozorovat nakládání s majetkem a financemi města.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, dodržování předpisů městským úřadem v oblasti samostatné působnosti. Personální složení výborů je dáno zákonem, lichý počet členů,předsedou musí být vždy člen zastupitelstva.V praxi se často stává, že chybí profesionalita členů výborů, potom výstupy z činnosti těchto orgánů města bývají velmi slabé.Zastupitelstvo může v jednotlivých částech města zřídit specifické výbory, jako je osadní výbor.Tvoří ho občané s trvalým pobytem v té dané části města. Předsedovi takového výboru musí být dáno právo, pokud o to požádá, vystoupit na jednání zastupitelstva města.

Komise jako iniciativní a poradní orgány rady města. Jejich činnost je obsahově zaměřena vždy na danou oblast místní samosprávy, např. školství, zaměstnanost, bydlení, sociální problematiku, apod.
Je pouze na kreativitě a pracovitosti zastupitelů města, jaký rozsah volitelných orgánů města založí. Předpokladem je samozřejmě jejich naplnění po personální stránce.

Tady obzvláště platí, že vše je o lidech a s lidmi.

PaedDr. Miroslav Káninský

 

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …