logo Naše Poděbrady

stan
 

ČÍSLA HOVOŘÍ (1.část)

Jeden ze základních bodů volebního programu Poděbradského fóra (PF) pod sloganem ČAS ZMĚNY zněl : „veřejné prostředky budeme chránit a pečlivě vynakládat ve prospěch občanů, zprůhledníme zadávání veřejných zakázek, nedopustíme další tunelování“. Na sklonku tohoto volebního období se podívejme namátkou na dva příklady, jak tato ctnostná deklarace vypadala v praxi.


Základní (a prakticky jediné) téma PF - kanalizace - posloužilo jako skvělá opona pro nastavení těch „správných“ penězovodů. Ihned po nástupu pana Zíty na post starosty města v roce 2006 se začaly cíleně vystavovat kanalizační objednávky, které měly tyto základní společné rysy :


- byly vystavovány osobám spřízněným s PF
- nebylo provedeno výběrové či poptávkové řízení
- smluvní jednotkové ceny byly vyšší, než ceny v místě a čase obvyklé
- nebyl exaktně definován předmět plnění díla
- nebyla určena celková limitní výše, do jaké lze plnění městu fakturovat


Ačkoli město mělo (a má) svého právního zástupce, přesto jedna z prvních objednávek směřovala do tohoto sektoru. Starosta Zíta uzavřel dne 26.1.2007 smlouvu s externí advokátní kanceláří (AK), kterou zastupoval JUDr. R. Článek I. Smlouvy uvádí : „Předmětem smlouvy je provedení konzultací a námětů na další postup ve smlouvách, jejichž seznam tvoří přílohu č.1 této smlouvy“. Jak uvádí zpráva kontrolního výboru ZM ze dne 24.11.2009, „tuto přílohu č.1 se na úřadu nepodařilo dohledat“. Za období od 20.2.2007 do 14.12.2007 bylo advokátní kanceláří, zastoupené JUDr. R. proplaceno celkem 11 faktur v celkové výši 387.998,- Kč. Po „pauze“ v letech 2009-2010 se v roce 2011 (do roku 2012) tyto externí služby opět naplno rozběhly. Celková bilance 29 fakturovaných částek od této AK činí 829.116,- Kč.

Nestandardní praxí bylo, že advokát si dle svého uvážení sám specifikoval dílčí úkoly, na kterých pracoval, a to téměř v celé šíři vodohospodářské problematiky města; ničeho nezákonného se tím nedopustil, uzavřená smlouva mu tento postup umožňovala. Snažil jsem se proto, aby věcné a finanční plnění AK bylo systémové, neboť náklady hrozivě narůstaly a neustále bylo nutné finančně navyšovat příslušnou kolonku rozpočtu. „To je pokus odstavit doktora R. !“, hřímal na RM hostující zastupitel pan Kutil v reakci na můj návrh, aby JUDr. R. vždy předem informoval radu či vedení města, jaké další kroky navrhuje a jaký bude jejich finanční rozpočet. Město bylo totiž v té době již zavlečeno do tří nekončících soudních sporů ve věci kanalizace s velmi nejasnou prognózou a k jeho tíži šly dále i nemalé soudní výdaje, ruku v ruce s náklady na právní zastoupení. ZM poté odsouhlasilo dohodu o smírném narovnání s dodavatelem výstavby kanalizace a tím i přerušení soudních sporů. V reakci na tento krok, znamenající de facto ukončení poptávky po právních službách (tím i jejich fakturaci), nazvaný „podrazem“, AK ukončila s městem spolupráci, slovy JUDr. R. „pro ztrátu důvěry v klienta“.

Dne 3.8.2007 byla městem (starosta Zíta) vystavena objednávka č.288/2007 pro Ing.F.J. za „technickou pomoc při přejímkách vodohospodářských systémů v příměstských částech Poděbrad“. Ačkoli město mělo svoje vlastní investiční oddělení, byly tyto nadbytečné služby městu fakturovány třemi daňovými doklady v úhrnné výši 477.740,- Kč. Celkově bylo proplaceno 407.218,- Kč. Poslední faktura inženýra F.J. na částku 70.522,- byla z rozhodnutí ZM dne 15.4.2009 vrácena a zůstala neproplacena.

Bez zajímavosti není následující srovnání. Jedním z mnoha předvolebních témat PF byla kritika „předražené zakázky na dozor rekonstrukce lázeňského parku“. Základní hodinová sazba Ing.F.J. však byla v téměř dvojnásobné výši, než cena supervizora výstavby parku. Můj návrh RM hodinovou sazbu pro Ing.F.J. na tuto polovinu snížit měl za následek jeho odmítnutí další spolupráce s městem.

V režii „křišťálově čistého“ Poděbradského fóra tak byl výše uvedenými subdodávkami nehospodárně vynaložen 1.236.334,- Kč (skoro jeden a čtvrt milionu korun) za předražené služby, které město bezezbytku nepotřebovalo a mohly být věcně zajištěny vlastní kapacitou. Závěrem mohu konstatovat, že se nám s kolegy ve vedení města podařilo, byť to nebylo snadné, tyto penězovody (smluvně nastavené za starosty Zíty) uzavřít a zabránit tak dalším zbytečným výdajům.
(pokračování příště)


RNDr. Miloš Mikolanda

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …