logo Naše Poděbrady

stan
 

Tak trochu o sportu...

Stejně jako kultura, tak i sport patří neodmyslitelně k našemu životu. Jelikož se sportem celý život zabývám, rád bych uvedl několik zajímavých informací a také nastínil postoj spolku STAN-Naše Poděbrady k tomuto odvětví.

Na úrovni měst jako jsou Poděbrady, směřují finance určené na sport několika způsoby. Velké prostředky míří do výstavby a údržby městských sportovišť. Do této skupiny patří stavba zimního stadionu, rekonstrukce tělocvičen ZŠ Václava Havla nebo výstavba nové kuželny. Menší finanční prostředky jsou určené na pravidelnou údržbu sportovišť a zařízení a sem spadá i údržba koupaliště Jezero. Zde se v poslední době hodně investovalo do výstavby kurtů pro beachvolejbal a nohejbal, došlo k umístění nových skluzavek, šlapadel a lodiček. Další peníze putují na údržbu cyklostezek využívaných také pro procházky, jogging nebo bruslení. Dále podporuje město finančně i různé sportovní akce. Částka 1,5mil. Kč se rozděluje mezi sportovní organizace a další statisíce jsou směrovány poukázkovým systémem na podporu zájmových aktivit dětí. Je tedy zřejmé, že město se o zdravý způsob života svých obyvatel a občanských sdružení zaměřených na sport stará, i když by samozřejmě všichni uvítali další navýšení zdrojů do této oblasti.

 

Ne vše je však taková idyla, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jedním z mnoha problémů je práce sportovní komise města. Tu tvoří lidé, kteří dané oblasti rozumí a hlavně to jsou nadšenci, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas druhým. Jsou poradním orgánem města v čele s tzv. garantem, což je zástupce radních, kteří nemusí a často bohužel neberou závěry komise vůbec v potaz a prosazují své vlastní pohledy, načež práce mnoha lidí v komisi přichází nazmar. Pro příklad uvedu sportovní komisi, kde spolupráce s garanty komise, kde se na tomto postu vystřídali zástupci PF, byla velmi problematická, a to i z toho důvodu, že se jednání komise zúčastňovali minimálně. Za čtyři roky celkem 3x. Přitom komise zasedala 6x do roka. Přístup garantů ze strany radních je nejen pohrdáním prací komise, ale i naprostým selháním volených zástupců jako politiků. Jejich činnost mi připomíná knížku „Jak chutná moc“. Vždyť pánové mají s tímto nechvalným obdobím bohaté zkušenosti.

Dalším problémem je samotná výstavba sportovišť. O tělocvičnách na ZŠ Václava Havla napsal pan Votava do PN článek, ve kterém je představil jako ráj basketbalistů. Nezmínil, že velká tělocvična nemá vůbec rozměry, aby se zde mohl hrát basket dle pravidel. Možná to nevěděl. Také zapomněl napsat, že v malé tělocvičně jsou sice koše, ale chybí tam nakreslené lajny, takže basket zde nelze hrát vůbec. Přitom právě toto menší hřiště by bylo pro první stupeň škol ideální. Tento nedostatek se komisi naštěstí podařilo zachytit a měla by být zjednána náprava. Samozřejmě s vícenáklady. Podobné je to s instalací světelné tabule. Jenom pro zajímavost připomenu, že se projekt tělocvičen nejen neprojednal na sportovní komisi, ale ani s učiteli tělocviku ZŠ Václava Havla. „Proč bychom se ptali, když jako radní známe přeci všechno nejlépe sami“.

Samostatnou kapitolou je výstavba  zimního stadionu a kuželny. Na obhajobu vedení města musím říci, že takovéto stavby nejsou jednoduché a hlavně nejsou jednoduchá pravidla, kterých se musí město v oblasti výběrových řízení držet. Vedení města nemůže být logicky také odborníkem na každou stavbu. Problémem jsou špatně připravené projekty a je otázkou, zda to není někdy i záměrné. Toto by se ale dalo řešit např. nezávislými odborníky, dobře smluvně vázanými s osobní finanční odpovědností. Když vidíme
o jaké částky se stavby navyšují, tak by cena těchto odborníků byla zanedbatelná. Nicméně je zde i politická odpovědnost. Zimní stadion má na starost radní pan Klír a o tělocvičnu se stará pan Votava. Kdyby tito dva pánové byli více otevřeni připomínkám okolí (odborné komise), mohli mnoha finančním škodám zabránit.

 

Závěrem musím zmínit zamítnutou výstavbu střelnice na pozemku města uvnitř zkušebního okruhu. Jak ukázala naše anketa, drtivá většina obyvatel by byla pro její výstavbu. Pro město jako takové by nebyla střelnice žádnou zátěží a pokud by se projekt realizoval tak, jak bylo plánováno, tak by se stal pro Poděbrady a jejich rozvoj v mnoha směrech přínosný.

Spolek „STAN - Naše Poděbrady“ se bude snažit, pokud uspěje v komunálních volbách, tento  projekt oživit. Stejně tak se bude snažit úzce spolupracovat nejen se sportovní komisí, ale i dalšími komisemi města. Závěry těchto komisí se budeme jako radní řídit. Garant komise musí být mediátorem mezi komisí a vedením města. Musí umět dojít k dohodě možného a jít pak na radnici s konsensuálním postojem k danému problému. Radní by neměl rozhodovat o nás bez nás, jak tomu nyní často bylo. Chceme se více ptát těch, kterých se sportoviště týkají. Budeme více komunikovat projekty s odborníky. Je to nezbytné, protože laik těžko dokáže často rozklíčovat, co se pod zkratkami a čísly v projektu skrývá. Zda Trabant nebo Mercedes. Většinou to bývá to prvé.  Budeme se snažit lépe připravovat zadávací podmínky pro výběrová řízení tak, aby v nich byla potřebná kvalita a nestávalo se, že firma, která staví zimák, ještě nikdy před tím žádný nepostavila a nemá ani žádné zaměstnance.

 

Jaroslav Formánek

 

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …