logo Naše Poděbrady

stan
 

Nepovedená oprava?

Ještě že máme v Poděbradech nepovedenou kanalizaci. Nebylo by o čem psát a hlavně co řešit, protože to pomalu vypadá, jako by ostatní problémy našeho města byly marginální.

Nemyslel jsem si, že se někdy zapojím mezi ty, co budou do Poděbradských novin psát na toto téma. Přečetl jsem si ale v těchto novinách článek pana Václava Michla, zastupitele za ODS, nazvaný „Dotace a rezignace” a na www.podebradskenoviny.cz článek pana Tomáše Klíra, radního za PF, pod názvem „Nevidím, neslyším, nemluvím”. Z obou těchto článků jsem pochopil následující. V ceně 9 mil. Kč se realizovalo odstraňování závad na kanalizaci. Ti, kteří byli hlavními kritiky nepovedené stavby, tedy pan Klír, Kutil a Zíta se stali členy technické skupiny, která měla na odstraňování kolaudačních závad dohlížet. Do této komise se nechal jmenovat i pan Michl, protože dle jeho slov byl zvědav, jaký je stav, a aby se mohl dívat, jak opravy probíhají. Z toho je zřejmé, že čistě z osobních důvodů. Zřejmě se se zájmem dívali všichni. Pan Klír dokonce píše, že stovky hodin byly věnovány kontrole prováděných oprav a jejich vyhodnocování. Otázka zní: jak je tedy možné, že pod tak pečlivým dohledem kritiků závadné kanalizace, proběhne její oprava, kterou tito pánové, slovy člena komise pana Michla, popíší takto? „Musím bohužel konstatovat, že po provedené opravě (která mimochodem stála 9 mil. Kč), se její technický stav zásadně nezměnil. Nebyly odstraněny protispády ani nebyla prokázána těsnost celého potrubí.“
Musím však členy technické komise (skupiny), která dozorovala stavbu mající napravit jimi kritizované nedostatky, ocenit za to, že se ve svých článcích ke své možná nekompetenci, neodbornosti nebo neschopnosti veřejně přiznali. Úsměvné ale je, jak se tito pánové snaží i z tohoto vykřesat nějaký ten politický bodík či hodit odpovědnost i na někoho jiného, stydlivě zakrývajíc odpovědnost vlastní. Pan Klír píše: „Naprosto marně (v kontextu s předcházejícím textem myslí komisi) upozorňovalo vedení města na to, že opravy nejsou prováděny řádným způsobem. Neopravená kanalizace není proto záležitostí jen PF.“ Vedle toho, že se pan Klír přiznal, že za to PF může, trošku pozapomněl, že on, pan Kutil a pan Zíta jsou jako radní součástí toho nejvyššího vedení města a pan Michl jako zastupitel toho širšího. Dále to nemá cenu komentovat. Pan Michl se také pochlapil. Závěrem svého článku píše: „Celý problém kanalizace byl především politicky zneužit současným vedením radnice v minulé předvolební kampani ke kritice a následnému odstranění někdejšího vedení města.“ Tím má pan Michl asi na mysli demokratické volby. „Slib, že kanalizace bude opravena, však nebyl naplněn.” S trochou sarkasmu za pana Michla dodám: A to i díky mě.
Je to trošku smutný příběh o politicích města, kde možná na jedné straně politické ambice a na straně druhé ego, vedou k jednání, kdy místo toho, aby tito lidé zajistili pro město dobře odvedenou práci dodavatelem, čekají, jak to dopadne.
Ať dobře nebo špatně, vždy se toho nechá využít ve svůj prospěch. Pánům z technické skupiny pověřené úkolem dohlížet na odstraňování závad bránících kolaudaci kanalizace musím poděkovat za to, že jsem se v prvé chvíli po přečtení jejich článků docela pobavil. Bohužel pouze krátce, protože jsem si rychle uvědomil, že alespoň dle jejich tvrzení, dohlíželi nad promrháním 9 milionů.
Touto reakcí na napsané bych asi tento článek mohl ukončit. Protože mne jejich mediální výstup upoutal tím, jak snahou pošpinit kanalizací jiné umazali sami sebe i tím, že jde již o mediální evergreen Poděbrad, opět dle pisatelů se špatným koncem, rozhodl jsem se k této konkrétní kauze si obstarat fakta. Ta nám pánové z vedení města, jmenovaní do technické skupiny pro opravu kanalizace, jak jsem zjistil, cudně zamlčeli. Pro pány bohužel a pro obyvatele Poděbrad bohudík je skutečnost zcela jiná, než ji pánové Klír a Michl zcela nepochopitelně prezentovali.
Jak jsem si ověřil, opravu kanalizace prováděl její dodavatel, firma VCES a.s., a to na své náklady. Opravy byly provedeny na základě uzavřené dohody o narovnání, kterou schválilo zastupitelstvo. Nedílnou přílohou této dohody je podrobný soupis úseků k opravě, který připravila právě technický skupina. Veškeré práce ve finančním objemu cca 20 mil. Kč hradila firma VCES a.s. a město do oprav nedalo ani korunu! Dodavatel oprav udělal ve své režii i ty práce, které mělo součinně dodat město. Prováděné opravy jsou dokumentovány ve stavebním deníku, který vedl vedoucí technické skupiny pan Klír. Jeho poslední zápis v tomto oficiálním dokumentu nedefinuje žádné podstatné nedostatky. Až téměř schizofrenní přístup technické skupiny logicky vyústil v potřebu nezávislého posouzení kvality oprav. Tímto úkolem byl pověřen prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc. z VUT Brno, Ústavu vodního hospodářství obcí. Tento soudní znalec vypracoval dílčí odborné posudky na všechny opravené úseky, přičemž tyto dokumenty byly jedním z podkladů pro rozhodování státní správy o řádné kolaudaci. Poté, když bylo dílo konečně zkolaudováno, bylo dodavateli, firmě VCES a.s. vyplaceno zádržné za vybudování kanalizace jako takové, které bylo několik let městem zadržováno. Toto zádržné (oněch 9 mil. Kč) tedy nebylo vyplaceno z titulu oprav. Jednalo se o poslední část úhrady za stavbu díla, uvolněné až po pravomocné kolaudaci, v souladu s dohodou o narovnání. Tolik fakta o finančních tocích, které byly čtenářům zřejmě účelově zamlčeny.
Pokud zapomenu na tragikomičnost článků pana Klíra a pana Michla, tak zde může stále zůstat nezodpovězená jedna otázka. Mám věřit závěrům technické komise, kde ani jeden z jejích členů, pokud vím, není úředně oprávněným inženýrem v oblasti vodohospodářských staveb a nenesl tak žádnou přímou odpovědnost za provedené dílo (pan Michl se dokonce dle svých slov pouze díval), nebo autorizovanému expertovi v daném oboru a soudnímu znalci s odpovídajícím vzděláním, který se pod svou práci podepíše? Na to si asi bude muset odpovědět každý sám. Já v tom mám již jasno.

Jaroslav Formánek

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …